t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Female Vocalist/Worship Leader/Pianist (Maryland, USA) ẩn bài đăng này hiện

lương thưởng: Inquire for details

A Church in Maryland, USA is seeking a Female Vocalist (can also be a Worship Leader and or a Keyboard/Piano player) for Saturday weekly worship services.

Please send a video of your performance. Sponsorship given to the selected person.


  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6644390588

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]